» Kalendario Detalha

08 Marsu

Loron Internasionál Feto

Loron Internasion�l Feto selebra tinan-tinan iha loron 8 fulan Marsu iha mundu tomak. Fokus ba selebrasaun nee oi-oin iha kada rejiaun, komesa husi respeitu, apresiasaun no hadomi ba feto to�o selebrasaun ba progresu feto iha �rea ekonomia, sosi�l no pol�tika.
Eventu ne�e hah� iha inisiu sekulu XX nuudar simbolu husi movimentu feto iha mundu tomak ne�eb� luta ba direitu feto traballador sira no direitu feto ba vota no kandidata aan iha eleisaun, no direitu atu moris livre husi viol�nsia seksual. Iha tinan 1977 Assembleiu Jeral Organizasaun Nas�es Unidas (ONU) foti desizaun katak loron 8 fulan Marsu nuudar Loron ONU nian ba direitu feto no dame.

Iha historia Timor-Leste nian luta, movimentu feto Timor-Leste selebra loron ne�e hah� kedas iha tinan 1975. Restora tiha Independensia iha 2002, Timor-Leste kontinua selebra Loron Internasion�l Feto 8 Marsu hodi selebra luta kombate diskriminasaun no viol�nsia ba feto no promove igualdade j�neru no hasa�e ko�esimentu jeral kona-ba asuntu ne�e. Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade lidera ofisialmente selebrasaun ba Loron Internasion�l Feto iha Timor-Leste.

Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

01058025

Ohin loron : 6
Hits ohin loron : 97
Total : 143558
Hits : 1058025
Online : 2