» Notisias

Sesta, 16 Oktober 2014

SEPI ORGANISA FORMASAUN BA FETO DISTRITO LIQUISA KONA BA PLANO STRATEJIKO FETO BA MUNICIPIO

Liquisa 15 de outubro 2014, Ponto Fokal Distrito Liquisa hamutuk ho grupo feto Liquisa nebe forma husi husi Secretaria Estado ba Promosaun Igualidade halao formasaun durante loron tolu ba feto hotu husi distrito Liquisa kona ba oinsa halo plano strategico ba Municipio, formasaun nebe sei halao kuaje loron tolu ne nia objektivo oinsa atu hasae no fo konhesemento ba feto sira oinsa hatene no halo plano konaba saida mak feto sira sei traca ba feto sira iha municipio, tan ne ponto fokal SEPI hamutuk ho organisasaun OEFADEL trasa programa formasaun liu husi fundus nebe hetan husi Secretaria Estado ba Promosaun Igulidade hamutuk $ 2000 hodi kapasita feto maluk sira kona ba plano estratejiko iha Municipio, iha biban ne ponto fokal SEPI distrito Liquisa Sra. Fatima Alves, hato katak SEPI iha nia plano oinsa atu kapasita feto sira liu liu iha are a rural oinsa bele fo partisipasaun maksimo ba idak idak nia distrito liu husi meus oin oin tamba ne fundus nebe SEPI nasional aloka ba Organisaun feto sira iha distrito sira utilija ba ha lao formasaun ne e Sra. Fatima mos mensiona katak osan ba formasaun ne hamutuk $ 2000, Nebe uja ba komsumsi durante formasaun loron tolu nomos ba selu formador, tan ne nia ho esperansa katak feto maluk sira bele uja didiak formasaun durante loron tolu ho maksimo hodi bele hetan netik buat foun ruma hodi kapasita imi idak idak nia no sei sei uja ne hodi fo kontribuisaun ba ita nia distrito Liquisa iha futuru, nia salenta.

Formsaun nebe sei halao durante loron tolu ne hetan formador husi ONG - REDE FETO molok hahu formasaun formador nebe nudar mos directora ONG REDE FETO Sra. Dinora Granadeiro, hato katak agora tempo ona oinsa ita feto sira sai mos faktor importante ida ba ita idak idak nia distrito tamba ne saida mak ita tengki halo primeiro ita tengki hatene uluk oinsa ita iha kbiit ba trasa plano tamba ne iha oportunidade ida ne SEPI fo fiar mai ami atu mai halao formasaun durante loron tolu iha ne ami senti ami sei fo ho maksimo saida mak ami hatene ba imi feto maluk sira atu nune ba oin imi bele mos fo partisipasaun maksimo ba imi nia distrito, molok loke formasaun nee Sra, Dinora komesa ho oinsa partisipasaun idak idak hato sira nia esperansa no to iha nebe partisipante nia konhesemento konaba ba Plano strategiko iha biban ne partisipante nebe marka sira nia prejensa Sra. Graciana Borges hato katak ami nia esperansa iha treinamento ne ami bele hetan buat barak husi formador sira hodi hasae ami nia konhesemento konaba oinsa trasa plano, konaba ami nia konhesemento ami ate agora konhesemento plano ami laiha liu nedunik ho programa SEPI nebe organijanhusi ponto fokal Distrito ne ami senti diak tebes.


Departamentu Media SEII | Author : Elizeu
Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

00803544

Ohin loron : 34
Hits ohin loron : 487
Total : 130741
Hits : 803544
Online : 2