» Vizaun SEII

SEII nia Vizaun maka : Timor-Leste nudar nasaun ida ne’ebé prósperu no nakonu ho dame ho sosiedadi ida ne’ebé justu ba jéneru ne’ebé ninia lei no kultura valoriza, proteze no promove dignidadi no direitus humanus, inklui direitu sira feto sira nian

Atu alkansa ninia objetivu sira, SEII adere ba valor prinsipal sira hanesan:
• Igualdadi Substantivu
• La iha diskriminasaun
• Partisipasaun mane no feto
• Haforsa feto sira
• Direitus humanus no direitus feto nian
• Justisa
• Dame/paz
• transparensia

Ho vizaun ida ne’e maka SEII buka atu promove kultura igualdade jéneru ida. SEII hanesan instituisaun ida ne’ebé iha Gabinete Vice Primeiru Ministru nia okos, iha autoridade no responsabilidade atu implementa programa abordajen integradu jéneru iha governu no fo influensia ba lei no polítika sira atu halo sira iha sensibilidade ba jéneru.

» Misaun SEII

SEII buka atu promove kultura iguldadi jéneru. SEII iha autoridadi no responsabilidadi atu implementa programa abordajen jéneru sira no atu fo influensia ba lei no polítika sira atu halo sira iha sensibilidadi ba jéneru.

SEII nia misaun inklui: sensibilizasaun públiku no koñesimentu ba nesesidadi atu promove igualidadi jéneru, halakon diskriminasaun no violénsia hasoru feto; fo advokasia ba polítika nasional no setoral ne’ebé rekoñese kontribuisaun feto sira ba sosiedadi.

Liu husi ezersisiu husi SEII nia funsaun fiskalizasaun no advokasia tékniku, SEII buka atu asegura katak jéneru aborda iha estrutura institusional, entidadi no mekanizmu governu nian sira hotu ne’ebé haforsa no halo feto sira bele partisipa iha aspeitu no área hotu ema Timor nia moris iha nivel nasional no lokal.

Atu bele alkansa ninia objetivu, SEII sei komesa halo diálogu, estabelese ligasaun no koordena ho sosiedadi sivil, organizasaun komunitária sira, organizasaun nasional no internasional sira, organizasaun feto no joven sira, no instituisaun no setor sira seluk ne’ebé iha relasaun servisu ho SEII.

Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

00772991

Ohin loron : 25
Hits ohin loron : 534
Total : 129034
Hits : 772991
Online : 3