» Notisias

Segunda, 15 Juli 2015

Implementasaun Programa Departamentu Lejislasaun iha Trimestre Daruak 2015

Iha tremestre daruak (April-Juu) tinan 2015, Departamentu Lejislasaun Sekretaria Estadu ba Apoiu no Promosaun Sosiu-Ekonmika Feto (SEM) halao knaar lubuk ida relasiona ho ninia mandatu no ba apoiu departamentu seluk SEM nian.

Kona-ba Abordajen Integrada Jneru, Departamentu Lejislasaun halao formasaun ba formadr (training of the trainers ToT) ba Ministriu sira nuudar SEM nia apoiu ba Ministriu/Sekretaria Estadu sira para bele aumenta sira-nia kapasidade ba implementa Abordajen Integrada Jneru.

Departamentu Lejislasaun f apoiu ba Departamentu Ligasaun halao kolokiu (workshop) ba Lia-Ministriu sira kona-ba oinsa integra asuntu jneru iha ida-idak sira-nia Planu Asaun Anul ba tinan 2015. Workshop nee halao ba Ministriu/Sekretaria Estadu walu (8), hanesan: Ministriu Administrasaun Estatl, Ministriu Agrikultura no Peskas, Ministriu Edukasaun, Ministriu Interior, Ministriu Justisa, Ministriu Obras Pblika, Transporte no Komunikasaun, Ministriu Sade, no Ministriu Solidariedade Sosil.

Ba implementa Planu Asaun Nasionl ba Violnsia Bazeia ba Jneru (PAN VBJ), Departamentu Lejislasaun halao reuniaun ho entidade implementador sira, hanesan: Ministriu Sade, Ministriu Solidariedade Sosil, Ministriu Edukasaun, Polsia Nasionl Timor-Leste (PNTL), no Ministriu Justisa. Reuniaun nee halao hodi haree fila fali implementasaun PAN VBJ ho objetivu atu halo revizaun. Iha reuniaun nee deside katak revizaun sei hein avaliasaun ba implementasaun PAN VBJ neeb sei halo husi peritu espesil.

Departamentu Lejislasaun f apoiu ba vtima ida husi asediu seksul iha Ermera para hetan ninia direitu. Vtima nee hetan asediu husi pesol sade wainhira halao ninia knaar atende pasiente. Kazu nee hetan tiha ona rezaun positivu husi Ministriu Sade neeb halao sansaun ba pesol sade refere. Vtima rasik hetan ona tratamentu mdiku no ms apoiu psikososil husi PRADET.

Atu sensibiliza kona-ba Lei Kontra Violnsia Domstika ba instituisaun governu, Departamentu Lejislasaun halao aprezentasaun ba Sekretaria Estado ba Poltika FOrmasaun Profisionl no Empregu (SEPFOPE). Iha atividade nee, esplika ms konseitu baziku sira para partisipante sira bele kompriende luan tan LKVD.

Atu hakbiit partisipasaun feto iha poltika, SEM f apoiu ba Asosiasaun Feto Munsipiu iha Timor-Leste tomak, para sira bele prepara feto ba partisipa iha nivel munispiu. Iha trimestre daruak nee, Departamentu Lejislasaun f apoiu ba Asosiasaun Feto Munsipiu 12 hodi prepara sira-nia dokumentu ba rejistu iha Notariadu Ministriu Justisa.

Departamentu Lejislasaun ms ajuda Asosiasaun Feto sira halo revizaun ba sira-nia esbozu estatutu, para Notariadu bele hal rejistu. Too fulan Juu, asosiasaun ida deit mak konsege hetan legalidade liu husi rejistu nee, maka Feto Asaun ba Dezenvolvimentu Aileu (FADA).

Atividade kompletu neeb Departamentu Lejislasaun halao durante semestre daruak 2015 bele haree iha Publikasaun Dokumentus ho naran "Aktividades_IITrimestre_Dep_Lejislasaun".


Departamentu Media SEII | Author : Nug
Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

00803552

Ohin loron : 34
Hits ohin loron : 495
Total : 130741
Hits : 803552
Online : 2