» Notisias

Sesta, 21 Agustus 2015

Workshop Validasaun ba SEM nia Estratéjia Hakbiit Ekonomia

Prioridade ida husi Sekretaria Estadu ba Apoiu no Promosaun Sosiu-Ekonómika Feto (SEM) mak hakbiit ekonomia feto nian nu’udar dalan ida ba realiza igualdade jéneru iha Timor-Leste. Ba implementa programa ne’e agora dadauk SEM trasa ninia Estratéjia Hakbiit Ekonomi, ho apoiu husi UN Women nu’udar ajénsia ONU nian ho mandatu hakbiit feto no promove igualdade jéneru.

Iha loron 21 Agostu 2015 SEM hala’o workshop ida atu tetu-lia kona-ba estratejia ne’e nu’udar kontinuasaun husi workshop no konsultasaun ne’ebé hala’o fulan hirak liu ba iha SEM no Ministériu/Sekretaria Estadu sira seluk relevante. Husi workshop no konsultasaun ne’e espesialista Hakbiit Ekonomia husi UN Women Sra. Lorrain Corner prepara Esbozu Estratéjia (draft strategy) ida hodi aprezenta ba Diretor Jeral, Diretor/a, Xefe Departamentu sira no Asesor/a sira iha workshop validasaun ne’e.

Worshop ne’e fahe ba parte haat. Parte 1 maka Reve ba Konseitu Báziku sira. Parte 2 maka atu haree Pontu Hahú ba Dezenvolvimentu Estratéjia. Iha parte nee halo servisu ekipa, reve plenaria no halo sintese ba hanoin sira-nebe’e mosu. Parte 3 mak Asuntu Prioridade SEM ba Hakbiit Ekonomia Feto. Parte ne’e mós servisu ekipa, hafoin hala’o reve plenaria, no sintese hodi kompara asuntu sira ne’ebé selesionadu iha workshop ohin loron ho asuntu sira ne’ebé identifika ona iha Esbozu Estratéjia.

Parte 4 husi workshop ne’e mak haree ba Estratéjia ne’ebé Efikas no Apropriadu ba SEM. Iha parte ne’e mós kompara estratéjia sira ne’ebe identifikaiha workshop ne’e ho Esbozu Estratéjia.

Hotu tiha parte 4 ne’e, kontinua ho Reve ba Matadalan Implementasaun no ikus liu mak Konkordansia kona-ba revizaun no prosesu ontiuasaun ba finalizaun ba Estratéjia SEM ba Hakbiit Ekonomia Feto.

Workshop loron ida ne’e hala’o iha Salaun Maria Gorete, SEM, Eis-Obrigado Barracks, Rua de Caicoli, Dili. Fasilitador ba workshop maka Sr. João Fernandes Soares no Sra. Lorrain Corner.


Departamentu Media SEII | Author : Nug
Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

00803574

Ohin loron : 36
Hits ohin loron : 517
Total : 130743
Hits : 803574
Online : 3