» Notisias

Sesta, 28 Oktober 2016

Komemorasaun Loron Nasional Feto ba Dala 40 Sei Hala’o iha Suku Tapo, Bobonaro, 10 Novembru 2016

Tinan 2016 ne’e Timor-Leste komemora ba dala 40 Loron Nasionál Feto 3 Novembru. Komemorasaun ne’e sei konsentra iha Suku Tapo, Munisípiu Bobonaro hodi relembra fila fali feto heroina boot ida Maria Tapo ne’ebé mate iha kombate hasoru invasor iha loron 3 Novembru tinan 1975.

Komemorasaun tinan ida ne’e nia tema mak "Halakon Dezigualdade Jéneru Hakbiit Ekonomia Feto ba Dezenvolvimentu Timor-Leste” sei hala’o iha loron 10 fulan Novembru 2016. Loloos Loron Nasionál Feto ne’e mak 3 Novembru, maibé tanba ema barak sei preokupa ho Loron Matebian, SEM deside komemora iha loron 7 Novembru para bele prepara didiak.

Programa oioin sei halao iha Suku Tapo. Hahú dader san hala’o Kari Aifunan iha Rate Heroina Maria Tapo. Prezidente Autoridade Munisipál Bobonaro Sr. Jeferino Soares dos Santos sei hato’o Bem-Vindu. Hotu tiha, S.E. Sekretária Estadu ba Apoiu no Promosaun Sosiu-Ekonómika Feto Sra. Veneranda Lemos sei hato’o Lia-fuan murak no S.E. Ministru Estadu Koordenador Asuntu Sosiais no Ministru Edukasaun Dr. António da Conceição seu hato’o diskursu relasiona ho tema komemorasaun ne’e.

Iha mós joga Futebol no Volleyball Feto, Dansa Tradisionál, no Muzika. SEM mós sei fahe Premiu Apresiasaun Jéneru ba instituisaun Governu sira ne’ebé hala’o implementasaun polítika Abordajen Integrada Jéneru (AIJ) ho diak durante tinan fiskal 2016. Ba familia Saudoza Maria Tapo S.E. Sekretária Estadu ba Apoiu no Promosaun Sosiu-Ekonómika Feto sei entrega Lembransa.

Aleinde atividade iha loron 10 Novembru, SEM mós sei hala’o atividade Doasaun Ran ne’ebé sei hala’o iha Timor Plaza, Dili, 7 Novembru 2016, hahú husi tuku 9.00 dader to’o hotu iha tuku 4.00 lokraik. (nk)


Departamentu Media SEII | Author : Media_SEM
Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

00803611

Ohin loron : 37
Hits ohin loron : 554
Total : 130744
Hits : 803611
Online : 2