» Notisias

Segunda, 07 November 2016

KOMEMORA LORON NASIONÁL FETO HO DOASAUN RAN

Sekret�ria Estadu ba Apoiu no Promosaun Sosiu-Ekonomika Feto (SEM), servisu hamutuk ho Unidade Banco de Sangue Hospital Nasion�l Guido Valadares organiza atividade Doasaunran hodi komemora loron Nasion�l Feto ba dala ha�at nulu (40) ne�eb� monu iha loron tolu (3) Novembru 2016, iha Timor Plaza 7/11/2016.

Solidarida de doasaun ran ne�e kontribui husi membru Forsa Defeza Timor- Leste (FFDTL), Sosiedade siv�ll, Comunidade no Funsionario SEM rasik.

Objetivu programa doasaun ran ne�e hala�o hodi komemora loron Nasion�l feto ne�ebe monu iha loron 3 Novermbru ho intensaun atu fo tulun ba inan feton sira ne�ebe mak partus, ne�ebe mak persija ran no mos pasiente sira seluk ne�ebe presisa tebes ran.

Inspektora no Auditora SEM Sra. Maria Jos� Sanches hateten aktividade doasaun ran ne�e parte programa ida ba komemorasaun loron Nasion�l FetoTimor leste ba dala 40 ne�ebe SEM komemora hamutuk ho povu Tap� husi postu Administrativu Bobono, munisipio Ainaro iha lorontolu (3) fulan Novebru liu ba.

�Aktivida dedoasuan ran iha dia 7 Novembru iha Timor Plaza atu husi doasaun ran sira ne�e atu fo ajuda inan ho oan ne�ebe wainhira partus menus ran, tamba ne�e maka SEM organisa doasaun ran ne�e iha loron nasional Feto para ho dia kontribui ajuda bainhira inan feto sira ne�ebe isin rua menus ran, esplika Sra. Inspektora Jeral.

Sra. Maria Jos� Sanches hateten, tinan ida ne�e SEM komemora loron Nasion�l iha foho Tap� tamba fatin ne�e fatin istr�riku, liu-liu fatin moris Saudosa Maria Tap� no fatin hakoi Saudosa Maria Tap� nian.

Saudosa Maria Tap� hanesan figura feto ida ne�ebe brani kaer kilat kontra hasoru invazaun Indonesia to�o lakon nia vida, tamba ne�e relasiona ho komemorasaun loron refere SEM organisa aktivida de doasaun ran.

Nunne�e mos sefi unidade bangku de Sangue Hospital Nacional Guidu Valadares Sr.Arsenio Afonso hateten programa doasaun ran organiza husi SEM atu komemora loron Internasional Feto halo ho aktivida dedoasaun ran.

Sefi unidade Banku de Sangue ne�e dehan Liu husi doasaun ran nebe maka SEM ho Banku de Sungue hala�o,bele resolve problema menus ran iha Hospital Nacional Gido Valadares.

�Maluk sira ne�eb� maka ohin partisipa iha Timor Plaza sira fo ran ho voluntariu atu bele tulun ita nia maluk pasiente sira ne�ebe maka persija tebes ran, liu-liu ita nia inan feton sira ne�ebe maka partus ho ran nakfakar barak� hatutan Sr. Arsenio Tuir Sefi Unidade Banku de Sangue total ran ne�ebe mak kontribui hamutuk ema nain 55, iha total ne�e komunidade hamutuk 37, membru F-FDTL nain nen (6), estudante (UNITAL, DIT no IOB) hamtuk nain 7 no funsionari/a SEM nain lima (5).

�Husi aktividade doasaun ran hosi komunidade, instiutusaun estadu konsege konserva ran hamutuk unidade (55), tamba nebe hafoin doasaun ran refere sei barai iha jelera ran iha Unidade Bangku de Sangue Hospital Nasional Gido Valadares hodi halo teste ba moras hanesan Syphilis, hepatitis no HIV� dehan Sefi Arsenio.

Sr. Arsenio hatutan ho doasaun ran ne�ebe oferese depende ba todan ema ida-idak nian kuando todan liu 60 baleten sei f� 45 cc nain lima deit restu ne�e balun 35cc no balu 25cc.
Alende ne�e reprejentante doasuan ran, hosi estudante DIT, Joanico Amaral, hateten, sente kontete kontribui nia ran hodi salva maluk pasiente sira ne�ebe maka persisa ran. Nune�e mos Erfina Soares husi Membru Forsa Defesa Timor Leste (F-FDTL) hateten senti kontente kontribui nia ran hodi bele ajuda moras ne�eb� mak presija tebes ran.

Doasaun ran ne�e importante tamba liu husi doasaun ran ne�e bele fo tulun ba maluk pasiente sira nebe maka persija. Ran turuk ida bele salvaema ida nia vida.


Departamentu Media SEII | Author : Media SEM
Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

00803683

Ohin loron : 40
Hits ohin loron : 626
Total : 130747
Hits : 803683
Online : 3