» Notisias

Kuarta, 18 Juli 2018

Konkursu internu ba Promosaun Funsionariu/a SEII

Mehi husi funsionáriu SEII nian atu hasa’e sira nia grau salarial hahú sai realidadi.
Loron Tersa, 18 julho 2018,iha Fatin Komisaun Funsaun Públika iha eis “Casa Europa” funsionáriu SEII hamutuk ema nain 15, feto:7, mane:8, partisipa iha konkursu internu promosaun ba Grau salarial C: Funsionáriu/a nain 10(F:5;M:5), konkore ba Grau B, Nain 3( feto 1, mane 2) no Grau A konkore nain rua deit, feto 1, mane 1.

Maiské hatene katak númeru vaga ne’ebe iha, limitadu teb-tebes ( Grau C:2, Grau B: 1 no Grau A:1, maibe funsionáriu nain sanulu resin lima ne’e la hakiduk hodi buka kompete malu no buka manán esperiénsia foun liu husi konkursu sistema eletróniku. Espera katak, rezultadu ne’ebe ikus mai fó sai, konkorenti sira hotu, feto no mane bele simu ho laran hakmatek no ksolok.


Departamentu Media SEII | Author : Media_SEII
Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

00824072

Ohin loron : 3
Hits ohin loron : 37
Total : 131642
Hits : 824072
Online : 3