» Notisias

Sesta, 07 September 2018

Ekipa SEII halo Monitorizasaun ba Implementasaun Asesmentu ba Radio Komunidade Sahe, Bucoli no Radio Komunidade Lian Matebian, iha Munisipiu Baucau

Ekipa husi Sekretaria Esatdu ba Igualdade no Inkluzaun (SEII), halo monitorizasaun ba implementasaun asesmentu Radiu Comunidade (RC) Sahe Bucoli no Radio Comunidade Lian Matebian iha Munisipíu Baucau hodi hatene progresu implementasaun progama SEII ne’ebé maka RC Baucau implementa ona liu husi kanal RC.

Programa no atividades SEII ne’ebe maka Radio Comunidade rua ne’e implementa maka hanesan Programa PSA Drama Prevensaun Violénsia Doméstika, Violénsia Bazeia ba Jéneru, debate públiku partisipasaun feto potensial munisipíu Baucau iha proseseu dezenvlvimentu, Pleneamentu Família, Diretu Feto sai Nain ba Rai, drama Partisipasaun Feto iha Ekonómia no Promove Atividades Feto liu husi kanal RC Baucau.

Programa ne’e realiza tanba SEII servisu hamutuk ho RC Baucau no suporta husi ajensia Internasional UN Women.


Departamentu Media SEII | Author : Media_SEII
Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

00803719

Ohin loron : 41
Hits ohin loron : 662
Total : 130748
Hits : 803719
Online : 3