» Notisias

Segunda, 29 Oktober 2012

Sr. Idelta Maria Rodrigues Aprezenta Papel Feto Timor-Leste kona-ba Harii Dame ba iha Nasoens Unidas

Sekretria Estadu ba Promosaun Igualdade Sra. Idelta Maria Rodrigues hatoo palestra kona-ba papel feto iha harii dame iha Timor-Leste ba iha Departamentu Manuntensaun Paz Organizasaun Nasoens Unidas iha Nova Yorke. Panel ho tema Papel Organizasaun Sosiedade Sivil iha Harii Dame iha Timor-Leste nee halao iha UN North Lawn Building, iha loron 29 fulan Outubru tinan 2012 hodi selebra aniversariu ba dala 12 Rezolusaun Konsellu Seguransa Nasoens Unidas No. 1325 kona-ba Feto, Dame no Seguransa.

Departamentu Manuntensaun Paz ONU konvida SEPI hatoo esperinsia Timor-Leste tanba feto no mane sira iha Timor-Leste oferese sira-nia abilidade no koesimentu neeb diak kona-ba papel importante husi organizasaun feto sira iha konsolidasaun dame no hadiak seguransa iha komunidade. Feto Timor-Leste mak lidera esforsu ba hakbiit estabilidade no lansa baze ba dame no prospriedade iha nasaun neeb foin hetan ukun aan nee.
Iha eventu nee, Sekretria Estadu ba Promosaun Igualdade Sra. Idelta Maria Rodrigues koalia kona-ba susesu no dezefiu sira ba ativismu dame feto nian iha Timor-Leste no hatoo rekomendasaun estrtejiku kona-ba oinsa konsolida progresu neeb sira hetan tiha-ona depois ONU remata ninia misaun iha Timor-Leste.

Histria movimentu feto iha Timor-Leste relasiona ho harii dame, laos komesa husi Restorasaun Independensia iha tinan 2002. Hari damee nee halao molok invasaun Indonesia, katak Sra. Idelta Maria Rodrigues. Tuir Sekretria Estadu, feto iha papel importante liu ba harii dame. Feto no organizasaun feto sira ms iha koesimentu neeb diak liu ba nesesidade komunidade. Too agora Governu Timor-Leste no sosiedade sivil halao servisu hamutuk iha rea oi-oin ba promove igualdade jneru no hakbitt feto iha Timor-Leste. Atividade oi-oin nee mak f kontribuisan makaas ba harii dame iha Timor-Leste.
Ami hetan susesu barak, ita ms sei hasoru dezafiu barak. Maiske ami iha historia naruk kona-ba movimentu feto ba harii dame, hahalok patriarkal sei makaas iha ami nia sosiedade, neeb difikulta partisipasaun ativa feto iha rekonstrusaun no dezenvolvimentu, tenik Sekretria Estadu. Rekursu ba implementa Rezolusaun Konsellu Seguransa 1325 sei limitadu. Maib SEPI fiar katak aliansa estratjiku ho sosiedade sivil maka fator importante. Ho aliansa nee ami bele implementa Rezolusaun 1325 hodi bele realiza Visaun SEPI: sosiedade neeb prosperu no dame, ho kultura neeb valoriza, proteze, no promove dignidade no direitu umanu, katak Sra. Idelta Maria Rodrigues.

Panel Papel Organizasaun Sosiedade Sivil iha Harii Dame iha Timor-Leste husi Departamentu Manutensaun Paz nee loke husi S.E. Sr. Christian Wenaweser, Reprezentante Parmanente husi Liechtenstein ba Nasoens Unidas. Sr. Wenaweser ms sei hatoo introdusaun no ms sei sai nuudar moderador ba eventu nee. Orador ba eventu nee hamutuk nain tolu, hanesan: Sekretria Estadu ba Promosaun Igualdade Timor-Leste, Sra. Idelta Maria Rodrigues; Sub-Sekretriu Jerl Departamentu Manutensaun Paz Nasoens Unidas, Sr. Herv Ladsous; no Koordenadora Harii Dame APSCTL (Asia-Pacific Support Collective Timor-Leste ka Koletivu sia-Pasfika ba Timor-Leste), Sra. Laura Abrantes. Hotu tiha aprezentasaun husi orador nain tolu nee, Sub-Sekretria-Jerl no DIretora Exekutivu UN Women (Entidade Nasoens Unidas ba Igualdade Jneru no Hakbiit Feto) Sra. Michelle Bachelet sei hatoo Observasaun Finl (Closing Remarks).


Departamentu Media SEII | Author : Nug
Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

00823997

Ohin loron : 99
Hits ohin loron : 1685
Total : 131637
Hits : 823997
Online : 3