» Notisias

Tersa, 26 Februari 2013

Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade reprezenta Timor-Leste iha Komisaun kona-ba Estatutu Feto ONU

Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade Sra. Idelta Maria Rodrigues sei reprezenta Timor-Leste iha reuniaun ba dala 57 Komisaun kona-ba Estatutu Feto (Commission on the Status of Women - CSW) husi Organizasaun Nasoens Unidas (ONU). Reuniaun nee sei halao hah husi loron 4 too 15 fulan Marsu 2013 iha sidade Nova Yorke, rai Estadus Unidus Amrika.

Tinan-tinan CSW halao reuniaun iha Kuartl Jerl ONU nian hodi avalia progresu kona-ba igualdade jneru, identifika dezafiu, define padraun globl no elabora poltika konkretu hodi promove igualdade jneru no progresu feto iha mundo tomak. Ajnsia ONU sira no ms ONG sira hola parte ativu iha reuniaun anul nee hodi apoiu esforsu integra feto sira ba abordajen no programa dezenvolvimentu.

Tema prioridade ba reuniaun nee maka halakon no prevene violnsia ba feto no labarik feto. Ninia tema revista mak: fahe responsabilidade igual ka hanesan entre feto no mane, inklui f kuidadu iha kontestu HIV/AIDS. Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade Sra. Idelta Maria Rodrigues iha reuniaun nee sei aprezenta Timor-Leste nia esforsu ba halakon forma hotu-hotu violnsia hasoru feto no labarik sira, no sei esplika liu kona-ba Planu Asaun Nasionl ba Violnsia bazeia ba Jneru no ninia implementasaun.

Iha reuniaun nee, alende diskusaun jral kona-ba asuntu relevante sira, partisipante sira ms sei halao diskusaun painel ho peritus sira. Painel peritus nee sei halao konaba asuntu dezenvolvimentu kapasidade kona-ba abordajen integrada jneru relasiona ho halakon no prevene violnsia hasoru feto no asuntu prinsipl iha agenda dezenvolvimentu ps-2015. Partisipante sira ms sei halao dialogu interaktivu hodi haree responsabilidade igual ka hanesan entre feto ho mane, neeb foka liu ba: norma no esteretipu jneru, sosializasaun no relasaun poder, no fahe no halo balansu responsabilidade uma laran no servisu.

Partisipante ba reuniaun nee mak reprezentante sira husi Nasaun Membru Konsellu Ekonomia no Sosil ONU neeb mai husi mundo tomak. Partisipante sira ms sei haree ba asuntu neeb mosu no abordajen foun ba asuntu sira neeb afeita ba situasaun feto no igualdade entre feto ho mane.

Komisaun kona-ba Estatutu Feto mak komisaun funsionl ida husi Konsellu Ekonomia no Sosil Organizasaun Nasoens Unidas. Komisaun nee mak orgaun prinsipl neeb halo poltika kona-ba igualdade jneru no progresu feto. Tinan-tinan reprezentante husi Nasaun Membru halibur hamutuk iha Kuartel Jeral ONU nian iha Nova Yorke hodi avalia progresu kona-ba igualdade jneru, identifika dezafiu, define padraun global no elabora poltika konkreta ba promove igualdade jneru no hakbiit feto iha mundo tomak.

Komisaun kona-ba Estatutu Feto estabelese bazeia ba Rezolusaun Konsellu Ekonomia no Sosil 11 (II) loron 21 Juu 1946 ho objetivu prepara rekomendasaun no raltriu kona-ba promosaun direitu feto iha rea poltika, ekonomia, sivil, sosil no edukasaun.


Departamentu Media SEII | Author : Nug
Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

00803671

Ohin loron : 39
Hits ohin loron : 614
Total : 130746
Hits : 803671
Online : 3