» Notisias

Kinta, 10 Juli 2014

Diálogu Sekretária Estadu ba Promosaun Igualdade iha Ermera

Nu’udar parte integradu ida husi Kongresu Feto Distritál Ermera, iha loron 7 fulan Jullu tinan 2014Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade organiza Dialogu entre Sekretária Estadu ba Promosaun Igualdade Sra. Idelta Maria Rodrigues ho kongresista sira no partisipante sira seluk ne’ebé relevante ho asuntu promosaun igualdade no programa desentralizasaun ne’ebé Governu Timor-Leste hala’o dadauk.

Sekretária Estadu ba Promosaun Igualdade hahú loke dialogu hodi hare kona-ba difikuldade sira ne’ebe mak feto maluk sira hasoru. “Hanoin saida mak diak atu dezenvolve Distritu Ermera. Ita dehan katak o bele, hau bele, ita hotu bele! Tanba ne’e mak feto ne’e ida deit, tanba hakarak halo buat ruma ba ita nia an rasik,” katak Sekretária Estadu.

“Sei kiak lakohi bo’ok an mak ita sei kiak ba nafatin. La bele hanoin katak ‘hau ne’e mak vitima, mak vulneravel’. Tanba Maromak fó potensia ba ita, ita iha kapasidade, sei hakarak bo’ok an tenke suporta malu,” tenik Sra. Idelta Maria Rodrigues.

Sekretária Estadu ba Promosaun Igualdade mós esplika kona-ba programa Fundu Transferénsia Públika husi SEPI ne’ebé hakarak hakbiit ekonomia feto nian. “Fundu ne’e aogra dadauk fahe ba grupu sira iha distritu. Distritu Ermera iha potensia kafe, produsaun manutolun, no seluk tan,” katak Sekretária Estadu.

Kona-ba Kongresu Feto Distritál, Sekretária Estadu esplika katak ida ne’e nu’udar esforsu husi SEPI atu enkoraja feto no aumeta sira-nia kapasiadae atu hola parte iha prosesu dezenvolvimentu, liu-liu ba preparasaun eleisaun Konsellu Suku iha tinan 2015 no preparasaun ba pre-dekonsentrasaun administrativa hanesan dalan ba Kámara Munisípiu.

Aleimde hala’o diálogu, iha loron ikus programa Kongresu Feto Distritál Ermera, Sekretária Estadu ba Promosaun Igualdade mós halo tomada de posse ba estrutura Aliansa Feto Ermera ne’ebé eleitu iha loron ikus Kongresu Feto Distrital, loron 9 Jullu 2014. Iha tomada de posse ne’e, Sra. Idelta Maria Rodrigueshusu ba Aliansa Feto ne’e atu servisu ba ema hotu, la bele haree kor, maibé hamutuk atu dezenvolve feto ba oin. “Tenke servisu hamutuk ho diak, halo plano tuir feto Ermera nian nesesidade no Governu nia prioridade. Tenke esforsu an hakbesik ba Ministériu relevante atu koñese dezenvolvimentu kada setór, atu empeña servisu dezenvolvementu sustentavel ba igualdade jeneru,” katak Sekretária Estadu.


Departamentu Media SEII | Author : Nug
Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

00803774

Ohin loron : 45
Hits ohin loron : 717
Total : 130752
Hits : 803774
Online : 4