» Notisias

Sabadu, 07 Februari 2012

Workshop Dahuluk Grupu Traballu Jéneru Ministeriál

Atu fasilita Grupu Traballu ne’ebe foin kria iha 2011, Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade organiza workshop ida ho Grupu Traballu Jeneru husi Ministeriu/Sekretaria Estadu hotu-hotu iha Dili, loron 7 fulan Fevereiru tinan 2012. Liu husi workshop nee, SEPI mós hakarak identifika nesesidade husi Ministeriu/Sekretaria Estadu ida-idak, para tuir mai bele hetan suporta tékniku ne’ebé diak husi SEPI.>

Iha abertura, Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade Sra. Idelta Maria Rodrigues esplika katak bazeia ba Resoluzaun No. 27-2011, Governu kira Grupu Traballu Jéneru iha nível nasionál (grupu ida kada Ministériu/Sekretaria Estadu) no nível distrital (grupu ida kada Distritu) hodi troka Pontu Fokal Jéneru Ministeriál no Distritál.

“Grupu Traballu Jéneru agora ne’e nivel altu ne’ebe bele toma desizaun. Tanba nivel diretor, ne’e nivel senior, ne’ebe iha duni poder atu halo desizaun,” katak Sra. Idelta. Sei karik Diretor Jeral la partisipa, tenke nomeia naran ne’ebe bele iha lista Grupu Traballu Jeneru husi Ministeriu atu nunee bele iha kontinuasaun ba informasaun. “Sei naran nomeia ema ida mak informasaun sei kotu-kotu no ne’e difilukta atu transfere informasaun,” dehan tan Sekretaria Estadu.

Tuir Sekretaria Estadu, la bele la fo importansia ba asuntu ne’e. “La bele iha mentalidade nee asuntu jeneru tan nee naran tau feto ida ba. Ne’e la loos,” katak Sekretaria Estadu. Ita iha sistema foun atu asegura politika planeamentu Ministeriu ida-ida nia servisu ba asuntu jeneru. Tan ne’e komposizaun membru Grupu Traballu husi Ministeriu tenke permanente,” tenik Sekretaria Estadu.

Kona-ba SEPI nia knaar, Sekretaria Estadu esplika katak laós SEPI mak impelementa polítika igualdade jéneru iha Ministériu ka Sekretaria Estadu sira seluk. “SEPI sei fó ninia rekomendasaun ba Ministériu sira katak ida ne’e presiza hadia, ida ne’e atinji ona. Por exemplo, sei Ministériu ida tau ba orsamentu ba estudu, tau jerál deit, la mensiona komposizaun feto hira mane hira. Ne’e la klaru tanba to’o implementasaun ita sei la hate ne komposizaun feto hira. Tanba ne’e tenke iha alvu ida: feto hira, mane hira,” dehan Sekretaria Estadu.

Exemplu seluk, wainhira preparasaun Planu Asaun Anuál (PAA), SEPI direitamente servisu hamutuk Gabinete Primeiru Ministru atu analize PAA Ministériu/Sekretaria Estadu sira. SEPI fó ninia rekomendasaun, Ministériu ida ne’e alvu la klaru, Ministériu ida ne’e presiza hadia área ida ne’e, no seluk-seluk tan. “Ministériu/Sekretaria Estadu sira tenke iha końesimentu ba programa abordajen integrada jéneru atu nune’e bele haree rasik Ministériu/Sekretaria Estadu nia PAA. PAA ne’e atijnji duni alvu ka lae. Se lae, maka SEPI sei rekomenda atu bele halo Abordajen Integrada Jéneru iha Ministériu/Sekretaria Estadu refere,” dehan Sekretaria Estadu.

Hotu tiha abertura, Diretór Nasionál Polítika Dezenvolvimentu Jéneru Sr. Armando da Costa esplika kona-ba konseitu, aprosimasaun no meius ba programa Abordajen Integrada Jéneru. Sr. Armando mós hato’o prátika diak ne’ebé Timor-Leste halao ona, hanesan iha Minitériu Ekonmia no Dezenvolvimentu (MED), Ministériu Justisa, Ministériu Administrasaun Estatal no Ordinamentu Teritóriu (MAEOT), no iha Sekretaria Estadu ba Formasain Profisionál no Empregu (SEFOPE).

Iha sesaun lorokraik, partisipante sira fahe ba grupu haat (4) hodi halao diskusaun kona-ba área sira ne’ebé Grupu Traballu Jéneru sira presiza suporta husi SEPI. Partisipante ba Workshop ne’e hamutuk ema nain 48, mai husi Ministériu Saúde, Ministériu Justisa, Ministériu Solidariedade Sosiál, MAEOT, MED, Ministériu Finansas, Ministériu T, Komersiu no Indutria, Ministériu Infra-Estruturas, Sekretaria Estadu ba Juventude no Desportu, SEFOPE, Sekretaria Estadu ba Polítika Enerjétika, Sekretaria Estadu ba Rekursus Naturais, Sekretaria Estadu ba Seguransa, no Sekretaria Estadu ba Kultura.


Departamentu Media SEII | Author : Nug
Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

00803488

Ohin loron : 33
Hits ohin loron : 431
Total : 130740
Hits : 803488
Online : 3