» Album

Komemorasaun Loron Feto Nasional ba dala 40 iha Eroina Maria Tapo nia Moris Fatin, Tapo 10-11-2016
Komemorasaun Loron Feto Nasional ba dala 40 iha Eroina Maria Tapo nia Moris Fatin, Tapo 10-11-2016
Aprezentasaun Relatriu Cedaw ba daruak no datolu iha ONU, Novembru 2015
Aprezentasaun Relatriu Cedaw ba daruak no datolu iha ONU, Novembru 2015
Selebrasaun 28 Novembru ba Dala 38 No Masakre Craras ba Dala 30, Craras 25-28 Novembru 2013
Selebrasaun 28 Novembru ba Dala 38 No Masakre Craras ba Dala 30, Craras 25-28 Novembru 2013