» Notisias

Tersa, 07 Agustus 2018

Sekretária Estadu ba Igualdade no Inkluzaun hala’o Enkontru ho Ekipa Advokasia ba Asuntu Insestu

Sekretária Estadu ba Igualdade no Inkluzaun Sra. Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus, akompaña husi Diretur Jéral Sr. Armando da Costa, Xefe Departamentu Lijislasaun Sra. Celeste R. M. Gonçalves, Xefe Departamentu Violensia Bazeia ba Jéneru Sra. Isabel Adalziza Ferreira, Xefe Gabinete Sr. Tito da Costa Freitas Moreira, halao enkontru ekipa advokasia ba asuntu insestu husi Sosiedade Sivil, kompostu husi JSMP, Pradet, ALFELA, Casa-Vida no Acbit.

Objetivu husi enkontru ne’e ekipa advokasia husi Orgnaizasaun Sosiedade Sivil aprezenta hanoin relasiona ho sira nia deskobrementu iha tribunal li-liu iha relasaun medida protesaun ba feto no labarik ne’ebé kódigu penál ladun adekuadumente fo protesaun ba feto no labarik.

Durante enkontru ekipa advokasia hato’o hanoin kona-ba imaportansia alterasaun ba kódigu Penál no kria artigu espesifiku ida nune’e bele kriminaliza asuntu insestu sein hare ba idade. Sorumutu ne’e hala’o iha loron 7 Agostu iha salaun Maria Tapo edifisiu SEII Caicoli Dili.


Departamentu Media SEII | Author : Media_SEII
Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

00873057

Ohin loron : 115
Hits ohin loron : 928
Total : 135410
Hits : 873057
Online : 2