» Notisias

Sesta, 22 November 2013

Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto

Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto nudar loron ida ne’ebé mundu tomak (governu, agênsia internasionais no sosiedade sivil sira) hala’o Kampaña hodi foti asuntu ne’e ba publiku. Intensaun husi kampaña ne’e tanba violénsia ne’ebé feto sira hasoru iha sira nia moris loron-loron afeta tebes sira nia físika, psikológiku, sosiál no bem-esta ispiritual feto sira no konsidera viola direitus humanus nune’e tenki hapara.

Kampaña Loron 16 ativismu ne’ebé hala’o dalabarak refere ba Resolusaun 1325 ne’ebé Konsellu Seguransa Nasoens Unidas adopta ho (S/RES/1325) iha 31 Otubru 2000 kona-ba Feto iha Dame no Seguransa. Resolusaun ne’ebé reafirma involvimentu feto iha prevensaun, resolusaun konflitus, harii dame, responde humanitária iha rekonstrusaun paska-konflitu no seluk-seluk tan ne’ebé tenki iha partisipasaun hanesan (feto ho mane) hodi mantein ka promove dame no seguransa.

Kampaña hahu iha 25 Novembru hanesan ho Loron Internasional ba Halakon Violénsia Kontra Feto no hotu iha Loron Internasional ba Direitus Humanus ne’ebé monu iha 10 Dezembru.

Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade (SEPI) tinan-tinan hala’o mós Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto iha 13 Distritus ne’ebé Pontu Fokál SEPI kolabora hamutuk ho Presidente Grupu Traballu Jéneru kompostu husi diresaun ministeriu sira iha distritu refere ne’ebé lidera husi sekretariu/a distritu no sosiedade sivil sira. Iha nível nasional, kampaña ativismu tinan ne’e ne’ebé organiza husi governu no sosieadade sivil sira sei hala’o ka foka liu ba área rurais.

Tinan ne’e SEPI hamutuk ho nia parseiru sira hasai tema ida katak “Promove Dame, Hateten Lae Ba Violénsia Doméstika.” SEPI hili tema ne’e ho hanoin no komitmentu katak ita tenke ho fiar an no firme nafatin hateten la’e ba violénsia doméstika no promove dame, liuliu iha ita nia rai.

Kazu violénsia doméstika kazu ida ne’ebé sei as no tenki servisu makas hodi kombate. Ezemplu: Kazu violénsia doméstika husi Janeiru to’o Outubru 2013 ne’ebé NGO PRADET (NGO ne’ebé servisu ba apoiu vítimas violénsia) halo monitorizasaun, total kazu hamutuk 1792. Total kazu violénsia doméstika hahú iha 2012 to’o Outubru 2013 husi 13 distritus ne’ebé NGO ALFELA (Asisténsia Legal ba Feto no Labarik) atende hamutuk iha kazu 518. Husi numeru iha leten, ita bele hateten katak kazu violénsia doméstika sei akontese barak, nune’e governu, sosiadade sivil no komunidade tomak tenki tau matan makas hodi kombate.

Tuir agenda SEPI, Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto sei hahu’u ka loke iha Sub-distritu Atauro no sei taka iha Distritu Oecusse.

Atividades ne’ebé ekipa SEPI iha nasional ho sosiedade sivil sira sei hala’o, balun hala’o iha loron hanesan maibe iha fatin ketak-ketak durante Kampaña mak hanesan tuir mai:

• Ekipa SEPI sei hala’o Diálogu aberta ho komunidade no mós visita grupu feto sira iha Sub-distritu Atauro, Distritu Dili husi iha 23 Novembru 2013.

• Ekipa Asosiasaun Mane Kontra Violénsia (AMKV) sei hala’o konsellamentu ba Fen ho laen sira ne’ebé fahe malu. Fatin Kampaña sei hala’o iha Sub-distritu Maukatar, Distritu Covalima iha 25 Novembru 2013.

• Ekipa Asia Pacific Support Collective for Timor-Leste (APSCTL) sei halo Sosializasaun Resoluzaun 1325 iha Suku Holarua Distrtitu Manufahi.

• Ekipa Paz e Desarolho sei halo Sosializasaun Resoluzaun 1325 iha Distritu Viqueque iha 25 Novembru 2013.

• Pontu Fokál SEPI, Autoridade Distritu Baucau no sosiedade sivil iha distritu refere sei hala’o treinamentu kona-ba Violénsia Bazeia ba Jéneru iha Baucau Villa iha 25 Novembru 2013.

• Pontu Fokál SEPI, Autoridade Distritu Bobonaro no sosiedade sivil iha distritu refere sei hala’o sosializasaun Violénsia Bazeia ba Jéneru iha Sub-distritu Atabae iha 25 Novembru 2013.

• Pontu Fokál SEPI, Autoridade Distritu Manufahi no sosiedade sivil iha distritu refere sei hala’o sosializasaun Lei Kontra Violénsia Doméstika iha Sub-distritu Alas iha 25 Novembru 2013.

• Ekipa Fundasaun Alola sei hala’o workshop hodi hasa’e konesementu foin sa’e kona-ba Violénsia Bazeia ba Jéneru iha Distrtitu Díli iha 25 Novembru 2013.

• Ekipa FOKUPERS sei hala’o sosializasaun Lei Kontra Violénsia Doméstika ba komunidade iha Distritu Viqueque, Manatuto no Manufahi. Loron hala’o kampaña iha distritu refere sei determina iha tempu badak.

• Pontu Fokál SEPI, Autoridade Distritu Ermera no sosiedade sivil iha distritu refere sei hala’o sosializasaun Lei Kontra Violénsia Doméstika ba komunidade iha Suku Fatuquero, Sub-distritu Railaco, Distritu Ermera. Loron hala’o kampaña iha distritu refere sei determina iha tempu badak.

• Ekipa SEPI sei hala’o diálogu no sosializasaun Lei Kontra Violénsia Doméstika ba komunidade iha Sub-distritu Metinaro, Distritu Dili iha 27 Novembru 2013.

• Ekipa SEPI sei hala’o diálogu no sosializasaun Lei Kontra Violénsia Doméstika ba komunidade iha Sub-distritu iha Sub-distritu Laclo, Distritu Manatuto iha 28 Novembru 2013.

• Ekipa SEPI sei hala’o diálogu no sosializasaun Lei Kontra Violénsia Doméstika ba komunidade iha Distritu Ermera iha 29 Novembru 2013.

• Ekipa SEPI sei hala’o diálogu no sosializasaun Lei Kontra Violénsia Doméstika ba komunidade iha Distrtitu Aileu iha 2 Dezembru 2013.

• Ekipa SEPI sei hala’o diálogu no sosializasaun Lei Kontra Violénsia Doméstika ba komunidade iha Distritu Liquiça iha 3 Dezembru 2013.


Departamentu Media SEII | Author : Carlito
Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

00872947

Ohin loron : 93
Hits ohin loron : 818
Total : 135388
Hits : 872947
Online : 9