» Notisias

Segunda, 27 Agustus 2018 | Media_SEII

Worksop Preparasaun Planu Estratejiku SEII ba Tinan Lima, 2018-2023

Sekretaria Estadu ba Igualdade no Inkluzaun-SEII, Diretur jéral Sr. Armando da Costa hamutuk ho kargu Diresaun no Xefe Departamentu nomós Funsionalriu/a halao workshop interna kona-bá ...

Kinta, 16 Agustus 2018 | Media_SEII

Sekretaria Estadu ba Igualdade no Inkluzaun Hatan ba Konvite Husi Komisaun F iha Parlamentu Nasional

Sekretaria Estadu ba Igualdade no Inkluzaun Sra. Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus ho ekipa hatan ba Konvite husi Komisaun F hodi ba Aprezenta Orsamentu Jéral Estadu ba Uma Fukun ...

Tersa, 14 Agustus 2018 | Media_SEII

Diretor Jeral Sekretaria Estadu Igualdade no Inkluzaun halo Abertura ba Programa Aspirasaun ba Mudansa husi Fornesedor Merkadu

Diretor Jeral Sekretaria Estadu ba Igualdade no Inkluzaun Armando da Costa halo Abertura ba Programa “Aspirasaun ba mudansa” husi fornesedor merkadu, hanesan rezultadu avaliasaun husi peskiza ...

Kinta, 09 Agustus 2018 | Media_SEII

Sekretária Estadu Igualdade no Inkluzaun Simu Vizita kortejia husi Representante UNFPA Timor-Leste

Sekretária Estadu ba Igualdade no Inkluzaun Sra. Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus simu Vizita kortejia husi reprezentante UNFPA Sr. Ronny Lindstrom hodi koalia kona-ba Kooperasaun entre ...

Tersa, 07 Agustus 2018 | Media_SEII

Sekretária Estadu ba Igualdade no Inkluzaun hala’o Enkontru ho Ekipa Advokasia ba Asuntu Insestu

Sekretária Estadu ba Igualdade no Inkluzaun Sra. Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus, akompaña husi Diretur Jéral Sr. Armando da Costa, Xefe Departamentu Lijislasaun Sra. Celeste R. M. ...

Sesta, 03 Agustus 2018 | Media_SEII

SEII Simu Vizita Kortezia Husi Ambaxador Japaun Iha Timor Leste

Sekretária Estadu ba Igualdade no Inkluzaun Sra. Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus, Akompaña husi Diretur Jéral Armando da Costa, Xefe Gabinete Sr. Tito da Costa Freitas Moreira, Simu ...

Kinta, 02 Agustus 2018 | Media_SEII

SEII Simu Vizita Delegasaun Reprezentante Juventude ba Paz

Sekretária Estadu ba Igualdade no Inkluzaun Sra. Maria José da Fonseca Monteiro, akopaña husi Diretora Diresaun Nasional Abordajen Integrada Jéneru no Kapasitasaun Feto Sra. Maria Filomena ...

Kinta, 02 Agustus 2018 | Media_SEII

SEII hala’o Enkontru ho Regional Director Asia Archipelago

Diretur Jéral Sekretaria Estadu ba Igualdade no Inkluzaun, Armando da Costa hamutuk ho Diretora Diresaun Nasionál Abordajen Integrada Jéneru no Kapasitasaun Feto, Sra. Maria Filomena Babo ...

Tersa, 31 Juli 2018 | Media_SEII

Serimonia Hand Over Husi Diretor Nasionál Abordajen Integrada Jéneru, Sr. Henrique da Silva ba Sra. Maria Filomena Babo Martins

Sekretaria Estadu ba Igualdade no Inkluzaun-SEII, Diretur Diresaun Nasional Abordajen Integrada Jéneru no Kapasitasaun Feto Sr. Henrique da Silva entrega kargu Diretur DNAIJKF ba Sra. Maria ...

Tersa, 31 Juli 2018 | Media_SEII

SEII Partisipa Enkontru Anual no Lansamentu Livru Jornada Fokupers

Sekretária Estadu Ba Igualdade No Inkluzaun Sra. Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus, akompaña husi Diretur Jéral Sr. Armando da Costa, Diretur Diresaun Nasional Abordajen Integrada ...

Pajina: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

00607582

Ohin loron : 72
Hits ohin loron : 1689
Total : 120774
Hits : 607582
Online : 4