» Notisias

Sesta, 16 Outubru 2014 | Elizeu

SEPI ORGANISA FORMASAUN BA FETO DISTRITO LIQUISA KONA BA PLANO STRATEJIKO FETO BA MUNICIPIO

Liquisa 15 de outubro 2014, Ponto Fokal Distrito Liquisa hamutuk ho grupo feto Liquisa nebe forma husi husi Secretaria Estado ba Promosaun Igualidade halao formasaun durante loron tolu ba feto hotu ...
Segunda, 13 Outubru 2014 | Elizeu

REPRESENTANTE SECRETARIA ESTADO PROMOSAUN IGUALDADE SRA. FILOMENA BABO PARTISIPA NO LOKE FORMASAUN BA FETO POLITIKA NEBE ORGANIZA HUSI NGO CAUCUS

Dili 09 de outubro 2014, NGO Caucus organisa formasaun ba feto Timor Leste, ho nia titlo Hakbiit Feto Iha Partido Politiku ba Estrutura Politika Desentralizasaun, iha formasaun ne marka mos ...
Kinta, 25 Setembru 2014 | Elizeu

Kapasitasaun ba Grupu Traballu Jneru Distrital kona-ba Abordajen Integrada Jneru

Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade (SEPI) haruka Grupu Traballu Distritl (GTJD) ba Jakarta, Indonesia hodi halao estudu kona-ba Abordajen Integrada Jneru. Atividade nee nuudar ...
Sesta, 12 Setembru 2014 | Nug

Ambassador Thailandia despede Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade

Ambassador Thailandia ba Timor-Leste Sr. Tawatchai Koopirom iha loron Sexta-Feira, 12 Setembru 2014 mai vizita Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade (SEPI) hodi dispedida. Sr. Tawatchai Koopirom ...
Kinta, 04 Setembru 2014 | Elizeu

Formasaun Kontrola Hirus ba Prizioneiru iha Prizaun Becora

Atu ajuda ba prizioneiru sira oinsa atu kontrola hirus maka Ministriu Justisa hamutuk ho Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade (SEPI) hah iha loron 3 fulan Setembru 2014 halao ...
Segunda, 18 Agostu 2014 | Elizeu

Sosializasaun Lei Kontra Violnsia Domstika iha Liquia

Sosializasaun ba Lei Kontra Violnsia Domstika ba Distritu Liquia halao husi Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade (SEPI) iha Suku Guio, Sub-distritu Maubara iha loron Kinta-Feira, 14 Agostu ...
Sesta, 11 Jullu 2014 | Luisa

Kongresu Feto Distritl Ermera

Atu apoiu feto sira ba partisipa iha programa Desentralizasaun neeb sei harii Munispiu iha kada Distritu, Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade organiza Kongresu Feto Distritl iha distritu ...
Kinta, 10 Jullu 2014 | Nug

Dilogu Sekretria Estadu ba Promosaun Igualdade iha Ermera

Nuudar parte integradu ida husi Kongresu Feto Distritl Ermera, iha loron 7 fulan Jullu tinan 2014Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade organiza Dialogu entre Sekretria Estadu ba ...
Kuarta, 09 Jullu 2014 | Nug

Saida mak orsamentu sensivel jneru?

Orsamentu sensivel jneru laos tau osan ketak ba feto iha programa governu nian. Orsamentu sensivel jneru maka esforsu atu tetu prioridade governu neeb refleta iha orsamentu no avalia oinsa ...
Segunda, 30 Juu 2014 | Luisa

Sekretaria Estadu ba Promosaun Igualdade fo Treinamentu ba Grupo Trabalho Jneru Distritu Ainaro ho Manufahi.

Partisipa iha treinamentu nee partisipantes sira husi Grupo trablaho Jneru Distritu rua nee neebe mak kompostu husi Saude, MAE, Obras Publikas , Edukasaun ho Polisia VPU ...

Pajina: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

01249628

Ohin loron : 61
Hits ohin loron : 993
Total : 152976
Hits : 1249628
Online : 2