» Notisias

Tersa, 13 Agostu 2019 | Media_SEII

SEII Realiza Inkontru ho membru Komisaun Inter-Ministerial ba Planu Asaun Nasional Violensia Bazeia ba Jéneru

Sekretaria Estadu Igualdade no Inkluzaun Realiza Inkontru ho membru Komisaun Inter-Ministerial ba Planu Asaun Nasional Violensia Bazeia ba Jéneru

Salaun Maria Gorete SEII, 13-08-2019. ...

Kuarta, 16 Jullu 2019 | Media_SEII

Enkontru kona-ba Estatístika Jéneru

Edifísiu SEII-Dili, 16/7/2019- Sekretaria Estadu ba Igualdade no Inkluzaun liuhosi Diretór-Jerál SEII, Sr. Armando da Costa, hala’o enkontru ho Asesór Estatístika hosi Australian Bureau of ...
Kinta, 14 Marsu 2019 | Media_SEII

INTERVENSAUN IHA PLENÁRIA KONA-BA TÓPIKU PRIORITÁRIU TOLU IHA NOVA YORKE

Iha loron 14 fulan Marsu tinan 2019, S.E. Sekretária Estadu ba Igualdade no Inkluzaun Sra. Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus akompaña hosi Sra. Ambasadora Maria Helena de Jesus Pires, ...
Kinta, 14 Marsu 2019 | Media_SEII

DISKUSAUN PAINEL KONA-BA MANDATU ESPESIAL RAPPORTEUR ONU IHA NOVA YORKE

Iha loron 14 fulan Marsu tinan 2019, iha sesaun lokraik, Timor-Leste hamutuk ho Special Rapporteur Nasoens Unidas (ONU) nian kona-ba Violénsia kontra Feto organiza diskusaun painel (co-host ...
Kuarta, 13 Marsu 2019 | Media_SEII

Ekipa SEII partisipa iha enkontru Ministeriál Nasaun membru CPLP ba Asuntu Igualdade Jéneru iha Misaun Permanente Cabo Verde iha Nova Yorke

Loron 13 fulan Marsu tinan 2019 - Iha loron datolu dader, S.E. Sekretária Estadu ba Igualdade no Inkluzaun Sra. Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus no ekipa partisipa iha enkontru Ministeriál ...
Tersa, 12 Marsu 2019 | Media_SEII

Ekipa SEII Partisipa iha Enkontru nivel Altu kona-ba Feto iha Poder/Women in Power ne’ebé Lidera hosi Prezidente Asembleia Jerál

Iha loron 12 fulan Marsu tinan 2019, S.E. Sekretária Estadu ba Igualdade no Inkluzaun Sra. Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus no ekipa partisipa iha eventu nivel altu kona-ba Feto iha ...
Segunda, 11 Marsu 2019 | Media_SEII

Abertura sorumutu nivel Altu iha Nova-Yorke iha sesaun ba dala neen nulu-resin tolu (63)

Abertura sorumutu nivel Altu iha Nova-Yorke iha sesaun ba dala neen nulu-resin tolu (63) ne’ebé organiza hosi komisaun kona-ba estatutu ba feto (CSW).

Iha loron 11 Fulan Marsu Tinan ...

Kinta, 07 Marsu 2019 | Media_SEII

Selebrasaun Loron Internasionál Feto 2019, iha Munisipiu Liquiça

Kinta-Feira-07/03/2019, Sekretária Estadu ba Igualdade no Inkluzaun, S.Exa. Sra. Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus, halo abertura selebrasaun Loron Mundiál ba Feto ho tema “ Hanoin ...
Kuarta, 27 Fevereiru 2019 | Media_SEII

Ekipa SEII Halao Sorumutu ho S.E. Primeiro-Ministru Taur Matan Ruak iha Edifisiu Palasiu Governu

Quarta-Feira-27/02/2019, Sekretária Estadu ba Igualdade no Inkluzaun, S.E. Sra. Maria José da Fonseca Monteiro de Jesus, ho ekipa halao sorumutu ho S.E. Primeiro-Ministru Taur Matan Ruak iha ...

Segunda, 18 Fevereiru 2019 | Media_SEII

Delegasaun husi Timor-Leste Partisipa eventu Nivel Asia Pasisfiku hodi hala’o enkontru preparasaun ba CSW ba dala 63 iha Bangkok Thailandia

Diretur Jéral Armando da Costa Reprezenta Sekretária Estadu ba Igualdade no Inkluzaun hanesan delegasaun husi Timor-Leste Partisipa eventu Nivel Asia Pasisfiku hodi hala’o enkontru ...

Pajina: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Loron Boot SEPI
Loron Internasionál Feto RuráL
Loron Nasionál Feto Timor-Leste
Kampaña Loron 16 Ativismu Kontra Violénsia Hasoru Feto
Loron Internasionál Feto
Arkivu
Statistika Vizitantes

01251648

Ohin loron : 27
Hits ohin loron : 933
Total : 153024
Hits : 1251648
Online : 2